Chestionarul Conducatorului de Societate

Daca nu aveti raspunsuri sau nu stiti cum trebuie sa procedati referitor la intrebarile din chestionarul de mai jos inseama ca societatea pe care o reprezintati risca sa fie sanctionata la un eventual control al I.T.M-ului pe linie de Securitate si Sanatate in Munca .Aceast tabel cuprinde o mica parte din obligatiile angajatorului pe linie SSM conform legii 319/2006, deoarece protectia muncii nu este doar o formalitate, niste hartii pe care toti angajatorii sunt obligati sa le aibe ladosar, SSM este obligatorie pentru orice angajator care doreste un mediu de lucru eficient, sanatos si lipsit de evenimente neplacute.
CHESTIONARUL DE EVAULARE

Nr. crt. Prevederea din actul normativ Act normativ Articol
 
Activitatea de prevenire şi protecţie
 
1 Este realizată o evaluare a riscurilor pentru sănătatea şi securitatea în muncă, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice. Legea 319/2006 Art. 7(4) lit a şi art.12 alin. (1) lit. a)
2 Este întocmit un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor. Legea 319/2006 Art. 13 lit. b)
3 Este organizată activitatea de prevenire şi protecţie la nivelul unităţii prin lucrători desemnaţi, serviciu SSM, servicii externe. Legea 319/2006 Art. 8 alin. (1)
4 Serviciul intern de prevenire şi protecţie este format din lucrători desemnaţi cu nivel mediu şi/sau superior. HG 1.425/2006 Art. 23, alin. (1)
5 Conducătorul serviciului de prevenire şi protecţie are pregătirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului superior. HG 1.425/2006 Art. 23 alin. (2)
6 Lucrătorii desemnaţi pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie sunt nominalizaţi prin decizie a angajatorului. HG 1.425/2006 Art. 20 alin. (1)
7 Angajatorul a consemnat în Fişa postului pentru lucrătorii desemnaţi activităţile de prevenire şi protecţie pe care lucrătorul are capacitatea, timpul necesar şi mijloacele adecvate să le efectueze. HG 1.425/2006 Art. 20 alin. (2)
8 Angajatorul a consemnat în regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare activităţile de prevenire şi protecţie pentru efectuarea cărora serviciul intern de prevenire şi protecţie are capacitate şi mijloace adecvate. HG 1.425/2006 Art. 26 alin. (2)
 
Activitatea de instruire
 
9 Instruirea lucrătorilor este suficientă şi adecvată şi este transmisă sub formă de informaţii şi instrucţiuni specifice locului de muncă la angajare, la schimbarea locului de muncă sau la transfer, la introducerea unui nou echipament de muncă sau la modificarea celui existent, la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru, la executarea unor lucrări speciale, periodică şi ori de câte ori este necesar. Legea 319/2006 Art. 20 alin. (1) lit. a)
10 În fişa de instruire individuală (tipul indicat în anexa la NM de aplicare a Legii 319/2006) este consemnat rezultatul instruirii, cu indicarea materialul predat, a duratei şi a datei instruirii. HG 1.425/2006 Art. 81 alin. (1)
11 Fişa de instruire individuală este însoţită de o copie a fişei de aptitudine, completată de medicul de medicina muncii, şi este păstrată de conducătorul locului de muncă. HG 1.425/2006 Art. 81 alin. (4)
12 Durata instruirii introductiv-generală este stabilită prin instrucţiuni proprii şi nu este mai mică de 8 ore. Rezultatul verificării este consemnat în fişa de instruire. HG 1.425/2006 Art. 87 alin. (2)
13 Instruirea la locul de muncă este efectuată pentru toţi lucrătorii, inclusiv la schimbarea locului de muncă. HG 1.425/2006 Art. 90 alin. (2)
14 Durata instruirii la locul de muncă este stabilită prin instrucţiuni proprii şi nu este mai mică de 8 ore. HG 1.425/2006 Art. 92 alin. (2)
15 Intervalul între două instruiri periodice este de cel mult 6 luni pentru lucrători şi 12 luni pentru personalul tehnico-administrativ. HG 1.425/2006 Art. 96 alin. (2), (3)
16 Instruirea periodică se face suplimentar în cazul în care: lucrătorul a lipsit peste 30 zile lucrătoare, au apărut modificări ale reglementărilor, a fost victima unor accidente de muncă, au fost introduse echipamente noi sau au fost modificate, au fost introduse tehnologii noi sau modificate cele existente etc. HG 1.425/2006 Art. 98
17 Durata instruirii periodice suplimentare este stabilită prin instrucţiuni interne şi nu este mai mică de 8 ore. HG 1.425/2006 Art. 99
 
Comitetul de securitate şi sănătate în muncă
 
18 In unităţile cu peste 50 lucrători este constituit CSSM conform prevederilor din reglementările în vigoare. HG 1.425/2006 Art. 57 alin. (1)
19 Membrii CSSM sunt nominalizaţi prin decizie scrisă a preşedintelui, iar componenţa comitetului este adusă la cunoştinţa tuturor lucrătorilor. HG 1.425/2006 Art. 63
20 Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îndeplinesc cerinţele minime de pregătire corespunzătoare cel puţin nivelului de bază. HG 1.425/2006 Art. 55
21 Este întocmit Regulament de funcţionare propriu pentru CSSM şi activitatea acestuia se desfăşoară în baza regulamentului respectiv. HG 1.425/2006 Art. 65
22 Ordinea de zi a întrunirilor este transmisă la ITM cu 5 înainte de desfăşurarea acesteia, iar procesului-verbal încheiat şi raportul anual al angajatorului la 10 zile de la desfăşurarea întrunirii. HG 1.425/2006 Art. 66 alin. (2) şi alin. (8)
Art. 69, alin. (2)
23 Există Raportul anual scris al angajatorului privind starea de securitate şi sănătate, care să cuprindă acţiunile întreprinse, eficienţa acestora, propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie. HG 1.425/2006 Art. 69, alin. (1)
 
Locuri de muncă
 
24 Căile de acces ce conduc spre ieşirile de urgenţă şi ieşirile propriu-zise sunt păstrate în permanentă libere. HG 1.091 Art. 8 lit. a)
25 Instalaţiile electrice sunt proiectate şi construite astfel încât să nu prezinte un pericol de incendiu sau explozie, iar lucrătorii sunt protejaţi în mod adecvat împotriva riscului de accidentare prin atingere directă şi/sau atingere indirectă. HG 1.091
Anexa 2
HG nr. 1146 anexa 1
Pct. 3
26 Sunt luate măsuri pentru a se asigura suficient aer proaspăt la locurile de muncă în spaţiile închise, avându-se în vedere metodele de lucru utilizate şi cerinţele fizice impuse lucrătorilor. În cazul utilizării unui sistem de ventilaţie forţată, acesta este menţinut în stare de funcţionare. HG 1.091
Anexa 2
Pct. 6
27 Locurile de muncă sunt suficient iluminate natural şi sunt prevăzute cu un iluminat artificial adecvat pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor. HG 1.091
Anexa 2
Pct. 8.1
28 Dacă locurile de muncă includ zone periculoase în care, dată fiind natura activităţii, există riscul căderii lucrătorului sau a unor obiecte, aceste zone sunt prevăzute, în măsura în care este posibil, cu dispozitive care să evite pătrunderea lucrătorilor neautorizaţi în aceste zone. Sunt luate măsurile corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii care sunt autorizaţi să pătrundă în zonele periculoase. Zonele periculoase sunt marcate clar HG 1.091
Anexa 2
Pct. 10
29 Încăperile de lucru au o suprafaţă, o înălţime şi un volum de aer suficiente care să permită lucrătorilor să îşi îndeplinească sarcinile de muncă fără riscuri. HG 1.091
Anexa 2
Pct. 15.1
30 Lucrătorii dispun de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de WC-uri şi de chiuvete în apropierea posturilor de lucru, a încăperilor de odihnă, a vestiarelor şi a sălilor de duşuri sau chiuvete. HG 1.091
Anexa 1
Pct. 18.3.
31 Locurile de muncă sunt dotate cu echipamente de prim ajutor, iar echipamentele sunt marcate corespunzător şi sunt uşor accesibile. HG 1.091
Anexa 2
Pct. 14
32 Angajatorul a numit prin decizie o persoană cu atribuţii concrete care să supravegheze lucrătorii ce lucrează în condiţii de izolare. HG 1.091
Anexa 2
Pct. 18.1.
 
Echipamente de muncă
 
33 Sunt luate măsurile necesare pentru ca echipamentul de muncă pus la dispoziţia lucrătorilor din întreprindere şi/sau unităţi să corespundă lucrului prestat ori să fie adaptat acestui scop şi să poată fi utilizat de către lucrători, fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea lor. HG 1.146/2006 Art. 3 (1)
34 Angajatorul a luat măsurile necesare pentru ca lucrătorii să dispună de informaţii adecvate şi, dacă este cazul, de fişe de lucru referitoare la echipamentele de muncă utilizate la locul de muncă. HG 1.146/2006 Art. 8
35 Sistemele de comandă ale unui echipament de muncă care afectează securitatea, sunt vizibile, uşor de identificat şi, dacă este necesar, marcate corespunzător. HG 1.146/2006 Anexa 1 Pct. 2.1.
36 Echipamentele de muncă la care elementele mobile prezintă riscuri de producere de accidente prin contactul mecanic sunt prevăzute cu protectori şi dispozitive de protecţie care să împiedice accesul în zonele periculoase sau să oprească mişcarea elementelor periculoase înainte de pătrunderea în zonele periculoase. HG 1.146/2006 Anexa 1 Pct. 2.8.1.
37 Este respectat şi ţinut la zi programul de întreţinere al echipamentelor de muncă, în cazul în care acestea deţin un astfel de program. HG 1.146/2006 Anexa 1 Pct. 2.13.
38 Fiecare echipament de muncă este prevăzut cu un sistem de comandă care să permită oprirea completă a acestuia în condiţii de securitate. HG 1.146/2006 Anexa 1 Pct. 2.3.
39 Echipamentul de muncă este prevăzut cu un dispozitiv de oprire de urgenţă dacă este necesar şi în funcţie de pericolele pe care le prezintă echipamentul de muncă şi de timpii normali de oprire. HG 1.146/2006 Anexa 1 Pct. 2.4.
40 Zonele şi punctele de muncă sau cele de întreţinere ale unui echipament de muncă sunt iluminate corespunzător, în funcţie de lucrările realizate. HG 1.146/2006 Anexa 1 Pct. 2.9.
41 Conducerea echipamentelor de muncă autopropulsate este rezervată numai lucrătorilor care au fost instruiţi adecvat pentru conducerea sigură a acestora. HG 1.146/2006 Anexa 2 Pct. 2.1.
42 Dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinilor sunt alese în funcţie de sarcinile care se manipulează, distanţele între punctele de prindere ale acestora, dispozitivele de prindere şi condiţiile atmosferice, ţinându-se seama de modul şi de configuraţia de legare. Ansamblurile dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinilor trebuie să fie marcate vizibil pentru a permite utilizatorului să cunoască caracteristicile, atunci când ele nu sunt demontate după utilizare. HG 1.146/2006 Anexa 2 Pct. 3.1.4.
 
Echipamente electrice
 
43 La instalaţiile şi echipamentele de muncă electrice, pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă sunt aplicate măsuri tehnice, completate cu măsuri organizatorice. HG 1.146/2006 Anexa 1 Pct. 3.3.2.1.
44 La instalaţiile, utilajele, echipamentele şi aparatele care utilizează energie electrică intervenţiile sunt permise numai în baza unor forme de lucru. HG 1.146/2006 Anexa 1 Pct. 3.3.2.4.
45 Protecţia împotriva electrocutării prin atingere indirectă la instalaţiile şi echipamentele de muncă electrice se realizează numai prin măsuri şi mijloace de protecţie tehnice, alcătuite dintr-o măsură de protecţie principală, care să asigure protecţia în orice condiţii, şi o măsură de protecţie suplimentară, care să asigure protecţia în cazul deteriorării protecţiei principale, astfel încât cele două măsuri de protecţie alese să nu se anuleze una pe cealaltă. HG 1.146/2006 Anexa 1 Pct. 3.3.3.1.
46 Mijloacele şi echipamentele electrice de protecţie sunt verificate, în conformitate cu prevederile reglementărilor şi regulilor tehnice aplicabile, înainte de utilizare, la punerea în funcţiune, după reparaţii sau modificări şi apoi periodic (în exploatare). HG 1.146/2006 Anexa 1 Pct. 3.3.18.
47 Instalaţiile sau echipamentele de muncă electrice sunt exploatate, întreţinute, reglate, reparate şi puse sub tensiune numai de către personal calificat în meseria de electrician autorizat din punctul de vedere al securităţii muncii. HG 1.146/2006 Anexa 1 Pct. 3.3.25.
48 Autorizarea personalului pentru lucrul la instalaţiile tehnice electrice în activităţile de exploatare, întreţinere şi reparaţii este realizat, conform regulamentului pentru autorizarea electricienilor din punctul de vedre al securităţii muncii, pe bază de examen medical, psihologic şi test de verificare a cunoştinţelor profesionale, de securitate şi sănătate în muncă şi de acordare a primului ajutor. HG 1.146/2006 Anexa 1 Pct. 3.3.25.
 
Personal
 
49 Echipamentul individual de protecţie este distribuit gratuit de către angajator şi este asigurată buna sa funcţionare şi o stare de igienă satisfăcătoare prin intermediul întreţinerii, reparării şi înlocuirilor necesare. HG 1048/2006 Art. 10. alin. (1)
50 Angajatorul a luat măsurile tehnico-organizatorice necesare sau a asigurat utilizarea mijloace corespunzătoare, în special echipamente mecanice, pentru a evita necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători. HG 1051/2006 Art. 4.
51 În cazurile în care nu se poate evita necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători, angajatorul a luat măsurile organizatorice corespunzătoare, pentru a se utiliza mijloace adecvate sau pentru a furniza lucrătorilor aceste mijloace, astfel încât să se reducă riscul pe care îl implică manipularea manuală a maselor. HG 1051/2006 Art. 5.
52 În toate cazurile în care manipularea manuală a maselor de către lucrator nu poate fi evitată, angajatorul a organizat posturile de lucru astfel încât manipularea să fie cât mai sigură şi cu risc cât mai mic posibil pentru sănătate. HG 1051/2006 Art. 6.
53 Atunci când riscurile nu sunt evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecţie colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul a prevăzut o semnalizare de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă şi a verificat existenţa acesteia. HG 971/2006 Art. 6. alin. (1)
54 Angajatorul a stabilit prin fişele posturilor atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate. Legea 319/2006 Art. 13 lit. d)
55 Sunt elaborate instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor. Legea 319/2006 Art. 13 lit. e)
56 S-au întreprins măsurile necesare pentru autorizarea exercitării meseriilor şi profesiilor prevăzute în legislaţia specific. Legea 319/2006 Art. 13 lit. i)
57 Se acordă în mod obligatoriu şi gratuit materiale igienico-sanitare pentru locurile de muncă şilucrătorii stabiliţi prin contractul colectiv sau individual de muncă. Legea 319/2006 Art. 15
Contactati-ne