Documente solicitate in domeniul sanatatii si securitatii in munca

 • Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente
 • Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii
 • Decizii interne pentru:
  • personalul cu atributii in domeniul SSM
  • componenta serviciului de SSM
  • conducatorii locurilor de munca
  • personalul cu responsabilitati conform NSSM( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen deservire instalatii aer comprimat)
 • Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate în Munca (CSSM):
  • decizia de infiintare
  • raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca
  • raportul medicului care asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor
  • planul anual de masuri in domaniul SSM si fondul de cheltuieli necesar
  • programul de activitate al serviciului de SSM
 • Evaluarea riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala la locurile de munca
 • Dosarul medical individual
 • Fisa de aptitudini
 • Inscrierea in fisa de instructaj “Apt pentru lucru la inaltime”
 • Foaia de parcurs
 • Raport de sedinta siguranta circulatiei
 • Nota de comanda reparatii
 • Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati
 • Masuri tehnico oarganizatorice de prevenire alarmare, intreventie, evacuare si prim ajutor
 • Tematici de instruire
 • Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii
 • Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire
 • Fisele individuale de instructaj de protectia muncii
 • Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic
 • Foaie de prezenta
 • Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) si de lucru (EIL), corespunzator riscurilor activitatii
 • Certificate de conformitate pentru EIP si EIL
 • Fise de magazie pentru dotarea cu EIP
 • Documentele care sa ateste ca ET utilizate în cadrul unitatii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii
 • Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalatiilor in functiune
 • Contractul colectiv de munca întocmit la nivelul unitatii(clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de munca, regimul pauzelor, munca în schimburi si intensitatea acesteia)
 • Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern
 • Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia împotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta
 • Buletine de verificari PRAM
 • Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice ( în vederea stabilirii masurilor specifice de protectie a muncii)
 • Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca( daca sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a executantilor)
 • Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor în care se desfasoara activitatea la locurile de munca
 • Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce trebuie autorizate
 • Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase
 • Certificate medicale cu diagnostic “accident”
 • Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca
 • Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie
 • Buletine de verificare metrological a AMC-urilor din dotare
 • Verificarile ISCIR
 • Fisa postului
 • Permisul de lucru cu foc
 • Permis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de explozie
 • Documentul privind protectia la explozie
 • Autorizatie de lucru in zone Ex
 • Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase
 • Plan tehnic de exploatare
 • Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor, dupa caz
 • Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex.compresoare)
 • Programul de revizii si reparatii a ET din dotare
 • Plan de evacuare in caz de urgenta
 • Registre de evidenta a accidentatilor in munca
 • Registre de evidenta a accidentelor usoare
 • Registre de evidenta a incidentelor periculoase
 • Registre de evidenta a imbolnavirilor profesionale
 • Raportare semestriala a accidentelor de munca
 • Registrul de serviciu la bordul navelor
 • Registrul pentru substante toxice
 • Registrul de evidenta a materialelor explozive
 • Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive
 • Cartea tehnica a utilajului
 • Instructiuni de lucru
 • Proces verbal de punere in functiune a schelei
 • Conventiile de lucru
 • Proiectele de executie a constructurilor, ET
 • Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator
 • Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii
 • Materiale necesare informarii si educarii angajatilor
 • Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice
 • Contractele de lucrari
 • Modul de acorare a materialelor igienico sanitare
 • Fisa de expunere la riscuri profesionale
 • Evidenta nominale a angajatilor cu handicap si a celor cu varsta sub 18 ani
 • Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM
 • Registrul unic de control
Contactati-ne