Documente solicitate in domeniul relatiilor de munca

Documente solicitate:

 • actul constitutiv (contractul de societate, statutul);
 • certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului;
 • dosarele personale ale salariaţilor, întocmite conform art.8 din H.G. nr.500/2011 (cu modificările şi completările ulterioare), care cuprinde cel puţin următoarele documente: actele necesare angajării, contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii/certificate de calificare, precum şi orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru;
 • fişa postului, anexă la contractele individuale de muncă;
 • documentele de evidenţă a orelor de muncă prestate de fiecare salariat (pontaje, condică de prezenţă etc.);
 • dovezile de calcul (state de plată) şi dovada plăţii salariilor;
 • situaţia nominală cu persoanele ale căror contracte individuale de muncă au încetat (şi documentele de încetare a acestor contracte);
 • situatia nominală a concediilor de odihnă efectuate, precum şi dovada compensării în bani a concediului de odihnă neefectuat de către persoanele ale căror contracte individuale de muncă au încetat;
 • decizia privind nominalizarea persoanei pentru completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor sau contractul de prestări servicii încheiat în conformitate cu prevederile H.G. nr.500/2011 (cu modificările şi completările ulterioare);
 • contractele de garanţie încheiate în conformitate cu prevederile Legii nr.22/1969 (cu modificările şi completările ulterioare) cu persoanele care au fost / sunt angajate, în baza cărora societatea a reţinut sume de bani;
 • regulamentul intern;
 • contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate, după caz;
 • registrul unic de control;
 • copie C.I./B.I. administrator; împuternicire scrisă şi C.I./B.I. pentru persoana desemnată să reprezinte societatea la inspectoratul territorial de muncă în vederea punerii la dispoziţie a documentelor, semnării şi primirii actelor rezultate în urma controlului.

În cazul controalelor efectuate la agenţii de ocupare a forţei de muncă în străinătate (potrivit Legii nr.156/2000, republicată şi H.G. nr.384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.156/2000) se solicită şi următoarele documente:

 • dovada înregistrării la inspectoratul teritorial de muncă ca agent de ocupare a forţei de muncă în străinătate (conform art.8 lit.e din Legea nr.156/2000, republicată);
 • contractele încheiate, pe bază de ofertă fermă, cu partenerii străini (conform art.8 lit.d şi art.9 alin.1 din Legea nr.156/2000, republicată);
 • contractele de mediere încheiate cu solicitanţii locurilor de muncă din străinătate, conform prevederilor H.G. nr.384/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 • documentele financiar-contabile de încasare a tarifului de mediere;
 • contractele individuale de muncă încheiate de solicitanţii locurilor de muncă din străinătate, cu angajatorii din străinătate, conform art.9 alin.2 şi art.10 din Legea nr.156/2000, republicată;
 • situaţia persoanelor mediate şi angajate în străinătate, conform art.13 din H.G. nr.384/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul controalelor efectuate la agenţii de muncă temporară (potrivit H.G. nr.1.256/2011) se solicită şi următoarele documente:

 • autorizaţia de funcţionare ca agent de muncă temporară;
 • contractele de punere la dispoziţie încheiate cu utilizatorul în temeiul art.91 din Codul Muncii;
 • contractele de muncă temporară încheiate cu salariaţii temporari în temeiul art.94 din Codul Muncii.

În cazul controalelor efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr.344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale şi H.G. nr.104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, se solicită şi următoarele documente:

 • contractul încheiat în formă scrisă (conform art.3 din H.G. nr.104/2007) prin care se face dovada existenţei raportului de colaborare dintre întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cazul detaşării salariaţilor în condiţiile prevăzute la art.4 lit.a din Legea nr. 344/2006;
 • documentele încheiate (conform art.4 din H.G. nr.104/2007) între întreprinderea străină care detaşează salariaţii şi unitatea/întreprinderea situată pe teritoriul României, în cazul detaşării salariaţilor în condiţiile prevăzute la art.4 lit.b din Legea nr. 344/2006;
 • contractul de punere la dispoziţie încheiat în formă scrisă (conform art.5 din H.G. nr.104/2007) între întreprinderea de muncă temporară sau agenţia de plasare străină şi întreprinderea utilizatoare a salariatului străin situată pe teritoriul României, în cazul detaşării salariaţilor în condiţiile prevăzute la art.4 lit.c din Legea nr. 344/2006;
 • comunicările privind detaşarea salariaţilor transmise la inspectoratul teritorial de muncă (conform art.6 din H.G. nr.104/2007).
Contactati-ne